Ewaluacja potencjału inwestycyjnego terenów poprzemysłowych

oferta Głównego Instytutu Górnictwa dla samorządów

Rozwój gospodarczy

Po zakończeniu transformacji ustrojowej, a więc już od początku lat 90. XX wieku, towarzyszy zdecydowana tendencja do przenoszenia zakładów przemysłowych z dużych aglomeracji miejskich na ich obrzeża. W centrach miast pojawiły się więc rozległe, mocno jednak zdegradowane, obszary poprzemysłowe oraz wiele opuszczonych obiektów i zespołów fabrycznych, będących pozostałością okresu industrialnego. Jednocześnie, gwałtowne rozrastanie się obszarów zurbanizowanych powodowało narastający deficyt terenów pod inwestycje. Uwalnianie pod nie terenów rolniczych trwa długo, a wykorzystanie terenów zielonych nie jest wskazane.

Dawne tereny przemysłowe, zlokalizowane w obrębie dużych aglomeracji stają się zatem kuszącą alternatywą dla inwestorów. Zainteresowanie władz samorządowych możliwością ich rewitalizacji poprzez zainteresowanie nimi inwestorów krajowych i zagranicznych, wynika chociażby z konieczności racjonalnego zagospodarowania przestrzeni. Znaczącą przeszkodę na drodze do wykorzystania tego potencjału stanowi jednak brak wiarygodnych danych na temat stanu prawnego i środowiskowego tych terenów.

GIG, jako jeden z największych instytutów badawczych w regionie, czynnie uczestniczy w rozbudowie systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego. Dążymy zarazem do uruchomienia największej krajowej bazy terenów poprzemysłowych. Zakres zawartych w niej informacji i planowanych do udostępnienia narzędzi, dedykowany ma być właśnie ocenie potencjału inwestycyjnego terenów poprzemysłowych.

Co oferujemy?

Przygotowaliśmy szeroką ofertę wsparcia działalności proinwestycyjnej na obszarach poprzemysłowych lub posiadających specjalne walory inwestycyjne. Naszym celem jest dostarczenie władzom samorządowym kompletnych i wiarygodnych informacji przydatnych dla inwestorów. Podstawą naszych działań jest inwentaryzacja terenów oraz ich analiza przestrzenna i społeczno-ekonomiczna. Dane opisowe wzbogacamy o dokumentację fotograficzną, fotogrametryczną, mapy terenu oraz modele 3D. Dokonujemy pełnego rozpoznania zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego oraz istniejących odpadów niebezpiecznych, azbestu, rtęci czy PCB rtęci czy PCB, a także zagrożeń związanych z wpływami eksploatacji górniczej. Na podstawie takich danych przygotowujemy wycenę kosztów rewitalizacji terenu oraz zapewniamy kompleksowe wsparcie przy uruchomieniu inwestycji, uzyskaniu pozwolenia na budowę czy wydaniu decyzji środowiskowej.

Zakres prac możliwych do wykonania

 • wyszukiwanie lokalizacji terenu wg zadanych kryteriów,
 • benchmarking terenów wg zadanych kryteriów,
 • ocena ryzyka zagrożeń środowiskowych (powodzie i podtopienia, osuwiska, historyczne zanieczyszczenia, skutki działalności przemysłowej),
 • analiza dostępności i połączeń komunikacyjnych,
 • ocena potencjału gospodarczego na poziomie powiatu i konkretnego terenu,
 • ocena zapotrzebowania na usługi ekosystemowe,
 • przygotowanie koncepcji zielono-niebieskiej infrastruktury,
 • przygotowanie koncepcji odwodnienia terenu i gospodarki wodno-ściekowej,
 • wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej,
 • asysta w procesie inwestycyjnym (uzyskanie decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych),
 • wsparcie merytoryczne w konsultacjach społecznych,
 • wykonanie numerycznych modeli terenu, ortofotomap, zdjęć z drona i modeli 3D,
 • wykonanie badań chemicznych środowiska gruntowowodnego wraz z analizą zagrożeń,
 • przygotowanie koncepcji i projektów likwidacji zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem wód i gruntów,
 • przygotowanie alternatywnych scenariuszy zagospodarowania terenów,
 • opracowanie wariantów rewitalizacji oraz rekultywacji technicznej i biologicznej, w tym przyrodniczej,
 • ocena zagrożeń skutkami eksploatacji górniczej (deformacje, zapadliska, wstrząsy),
 • opracowanie koncepcji zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej.

Korzyści

Wnioski i opracowania firmowane przez Główny Instytut Górnictwa z Katowic jako jednostki badawczo-rozwojowej o niekwestionowanej pozycji na rynku.


Współpraca z doświadczonym zespołem specjalistów w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ustawy o odpadach – ponad 30 uzyskanych decyzji środowiskowych dla różnych branż przemysłu oraz wiele uzyskanych / zmienionych wniosków o pozwolenie zintegrowane.


Realizacja większości elementów zamówienia przez jednego wykonawcę, posiadającego:

 • Doświadczonych ekspertów z bardzo dobrą znajomością regionalnych uwarunkowań, obowiązującego krajowego prawodawstwa oraz praktycznym podejściem do zastosowania innowacyjnych technologii z branży ochrony środowiska, prawa wodnego i gospodarki odpadami,
 • Indywidualne podeście do inwestycji i ścieżki proceduralnej z nią związanej oraz wymagań organów administracyjnych,
 • Laboratoria akredytowane w zakresie badań gleb, gruntów, odpadów, wód, ścieków: Laboratorium Analiz Odpadów Stałych (50 akredytowanych norm i procedur badawczych obejmujących dziesiątki parametrów), Laboratorium Analiz Wód i Ścieków (55 akredytowanych norm i procedur badawczych obejmujących dziesiątki parametrów), Laboratorium Analiz Związków Organicznych (19 metod akredytowanych obejmujących dziesiątki parametrów), Laboratorium Akustyki Technicznej (10 procedur akredytowanych w ramach akredytowanego laboratorium wzorcującego nr AP006 oraz 14 metod akredytowanych w ramach akredytowanego laboratorium badawczego nr AB005 obejmujących wiele parametrów).

Dotychczasowe realizacje

 • Pobór próbek i badania wody, gruntów i osadów z terenu rekultywacji przy stawie Kalina w Świętochłowicach - zamawiający: Urząd Miasta Świętochłowice, 2014
 • Projekt planu remediacji zanieczyszczonego gruntu na terenie działki nr 895/122 zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Zwierzynieckiej - zamawiający: Urząd Miasta Tychy, 2016
 • Wykonanie dodatkowych badań gleb i wód podziemnych we wskazanych miejscach na terenie Huty Miedzi "Głogów" w celu realizacji wymogów decyzji RDOŚ" - zamawiający: KGHM Polska Miedź S.A., 2018
 • Ekspertyza dotycząca usunięcia oraz unieszkodliwienia odpadów porzuconych przez Firmę Eko-Szop Sp. z o.o. przy ul. Woźniaka w Katowicach - zamawiający: Urząd Miasta Katowice, 2018
 • Koncepcja docelowego zagospodarowania i rekultywacji hałdy żużlowej - zamawiający: ZGH Bolesław S.A., 2018,
 • Opracowanie receptury kompozytu mineralnego do robót rekultywacyjnych i inżynieryjnych na bazie niesezonowanego kruszywa hutniczego oraz kruszywa CTL HALDEX - zamawiający: CTL Maczki-Bór, 2019
 • Badania i ocena gruntu na terenie inwestycji Zabytkowa Kopalnia Ignacy w dzielnicy Niewiadom w Rybniku - zagospodarowanie terenu na potrzeby rewitalizacji dzielnicy, pod kątem określenia rodzaju i ilości substancji - zamawiający: Miasto Rybnik, 2020

Projekty badawcze

 • Projekt OPI-TPP 2.0 - Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie województwa śląskiego.
 • Projekt SUMAD - Zrównoważone wykorzystanie hałd górniczych.
 • Projekt RECOVERY - Odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych.
 • Projekt RECCP - Ponowne wykorzystanie aktywów elektrowni węglowych w okresie transformacji energetycznej.
 • Projekt MINRESCUE - Od odpadów górniczych do wartościowych zasobów - nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego.
 • Projekt POTENTIALS - Synergistyczny potencjał likwidowanych kopalń węgla kamiennego, elektrowni opalanych węglem oraz powiązanych gałęzi przemysłu: wspieranie aktualizacji terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji.
 • Projekt LIFE-IP COALA - IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation.

Pozostałe usługi

 • uslugiggs.gig.eu - Geologia inżynierska, geotechnika i geologia środowiskowa. Przeprowadzamy szczegółowe badania gruntu dla potrzeb projektowania, jak również posadawiania obiektów budowlanych.
 • decyzjesrodowiskowe.gig.eu - Wsparcie w procesie inwestycyjnym, oferujące szereg analiz, w szczególności przedsięwzięć mających znaczący lub potencjalnie znaczący wpływ na środowisko.
 • modelenergetyczny.gig.eu - Problem transformacji energetycznej dotyczy nie tylko energetyki, górnictwa i przemysłu. Jest ona równie niezbędna w gospodarstwach domowych w małych miejscowościach oraz na wsiach, gdzie dodatkowym problemem jest często wysoka energochłonność budynków.

Czy Twój samorząd chce poznać możliwości rewitalizacji terenów poprzemysłowych?

Informacje kontaktowe

Główny Instytut Górnictwa

plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

+48 32 259 2354 (Pn - Pt 8:00-15:00)

rewitalizacja@gig.eu